Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem, po zapoznaniu się ze specyfikacją sprawy.


Propozycja wysokości oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem, po zapoznaniu się ze specyfikacją sprawy. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy, przewidywany nakład pracy oraz miejsca świadczenia usług. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje różne systemy rozliczeń.

W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, poniżej prezentowane systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej:

  • stawka w formie ryczałtu – wynagrodzenie ma charakter stały w zależności od rodzaju sprawy;
  • stawka stała jednorazowa – wynagrodzenie za jednorazowo wykonane czynności prawne o charakterze typowym, przewidywalnym do ustalenia przy pierwszym spotkaniu, do których zaliczamy między innymi: udzielenie porady prawnej, sporządzenie standardowych pism oraz projektów umów, wykonanie wstępnej analizy prawnej, jak również prowadzenie postępowań sądowych o charakterze niespornym
  • stawka za zastępstwo prawne;
  • minimalna stawka podstawowa + procent od wygranej – wynagrodzenie ma charakter mieszany tj. oprócz stawki ryczałtowej mającej charakter stały i niezmienny, kancelaria otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji osiągnięcia sukcesu.