Świadczymy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i osób prawnych

Kancelaria świadczy szybką i wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym i firmom w rozwiązywaniu ich spraw. Świadczymy usługi prawne nie tylko na terenie miasta Warszawy, ale również całej Polski.


 

W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

 • sporządzamy opinie prawne,
 • udzielamy porad prawnych i konsultacji,
 • opracowujemy i weryfikujemy umowy, pisma,
 • reprezentujemy klientów przed wszystkimi urzędami i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym

Praktyka kancelarii obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

 PRAWA SPADKOWEGO, w tym m.in.:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu;
 • ważność testamentów:
 • zachowek;
 • dział spadku;
 • wykonanie zapisu;
 • zabezpieczenie spadku
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku;
 • wyrażenia zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • wyłączenie od dziedziczenia małżonka;
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych;

PRAWA NIERUCHOMOŚCI, w tym m.in.:

 • zasiedzenie;
 • zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • ustanowienia służebności przesyłu;
 • ustanowienia służebności osobistych na nieruchomości (umowa dożywocia);
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • naruszenie posiadania;
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • hipoteki, postępowania wieczystoksięgowe, powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zakładanie księgi wieczystej;
 • wydanie nieruchomości (eksmisje);
 • odwołanie darowizny nieruchomości;
 • wykup nieruchomości zabudowanej w trybie art. 231 kc;
 • uwłaszczenie nieruchomości rolnych;
 • ustalenie opłat za wieczyste użytkowanie;
 • prawo pierwokupu nieruchomości;
 • ustalenie ważności umów przenoszących własność nieruchomości;

 PRAWA RODZINNEGO, w tym m.in.:

 • rozwód;
 • separacja;
 • alimenty;
 • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności w imieniu małoletniego;
 • ustalenie ojcostwa;

 PRAWA KARNEGO, w tym m.in.:

 • obronie klienta na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego aż do postępowania wykonawczego;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych: oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli subsydiarnych;
 • przygotowanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
 • przestępstwa z art. 178a k.k.

KREDYTÓW FRANKOWYCH, w tym m.in.:

 • analiza umów kredytowych waloryzowanych do CHF lub denominowanych;
 • unieważnienie umów;
 • stwierdzenie nieważności klauzul abuzywnych;